FLB School K-3 Class Size Tracker, September 30, 2012
School  Reston School
Class Students
ie: K, Gr.1, Gr.2-3, Gr. 3 September 30
K 16
1/2 18
2/3 17
School  Oak Lake Community
Class Students
ie: K, Gr.1, Gr.2-3, Gr. 3 September 30
K 15
1/2 16
3/4 11/10
k
School  Mary Montgomery School
Class Students
ie: K, Gr.1, Gr.2-3, Gr. 3 September 30
K- R 13
K- P 16
1-C 16
1/2W 17
2 20
3 22
3/4 11 / 10 
School  Kola School
Class Students
ie: K, Gr.1, Gr.2-3, Gr. 3 September 30
Grade 1, 2, 3 15
School  Goulter School
Class Students
ie: K, Gr.1, Gr.2-3, Gr. 3 September 30
K 20
Gr. 1 17
Gr. 1 18
Gr. 2 21
Gr. 3 22
Gr. 3/4 4/22
School  Elkhorn School
Class Students
ie: K, Gr.1, Gr.2-3, Gr. 3 September 30
K/1 (even days) 23
1 (odd days) 13
2 19
3/4 8/15